سفرنامه تایلند

عکس های تور سفاری ورلد

پیاده شدن از ماشین تور

محل خرید بلیط ورودی

نمایش  بکس بازی میمونها

 

نمایش شیرهای ابی

 

نمایش کابویی وسترن

محل خوردن غذا

نهر ابی همراه با بلم

نمایش بازی دلفین ها

محل خروجی نمایش دلفین ها

تمساح های بزگ

نمایش گیم رایانه ای اما بصورت زنده

 

در مسیر خروجی از پارک

دیدن طبیعت وحش از داخل ماشین