تلفن های ضروری در دبی

 

.اطلاعات تلفن دبی                                                 181

پلیس دبی                                                            999

اورژانس                                                            998

اتش نشانی                                                          997

اداره اب وبرق                                                     991

اطلاعات پرواز                                                    042166666

ترمینال یک فرودگاه دبی                                        042245555

ترمینال دو فرودگاه دبی                                         042995999

دفتر هواپیمایی اسمان                                            042351400

دفتر هواپیمایی کیش ایر                                         042720006

دفتر هواپیمایی هما                                               042240200

دفتر هواپیمایی کاسپین                                          042665506

دفتر هواپیمایی اریا                                              042218008

سرپرستی مدارس ایرانی                                      043960782

باشگاه ایرانیان                                                   043367700

بیمارستان ایرانی                                                043440250

کنسولگری ایران در دبی                                       043444717