تقويم كتابخانه بانو وكوىك ونوجوان عصر اوز

 

وقتي اىم چیزی دیده باشد می تواند بهترنظر بدهد تا اينكه فقط شنیده باشد من وقتی تقویم کتابخانه بانو را دیدم اول خوشحال شدم که بالاخره یک تقویم مخصوص کودکان از شهر اوز بیرون امد وانرا باید به فال نیک گرفت اما وقتی که خوب نگاه کردم دیدم دچار انچنان اشکالاتی است که  دلم نمی اید بگویم نبودش بهتر از بودنش  است

اول اینکه این تقویم معلوم نیست مال چه سالی است شما هیچ جا نمی بینید که این تقویم مربوط به سال جاری است یا مربوط به سال اینده یا سال گذشته جایی نوشته نشده که تقویم سال 1388 است یا 1389 یا چندین سال قبل .البته باید جستجو کنید واز روی مترادف ها شاید بفهمید این تقویم چه سالی است

دوم  شعاری در قسمت سمت چپ در پاسداشت واهمیت کتاب نوشته شده است که ای کاش قبل از چاپ نظارتی بر ان می شد وکسی خودرا مسئول میدانست تا چنین اشتباه فاحشی رخ ندهد نوشته شده : کتاب بهترین یار صادق ومهربان در اگاهی وخوشناسی انسان که بنظر میرسد خودشناسی باشد نه خوشناسی

سوم فراموش کردن روزهایی  است که مهمترین روزها برای زنان وکودکان ونوجوانان است  انهایی که این تقویم درست کرده اندبخصوص مسئول کمیته بانو ودست اندرکاران نزدیک انها به خوبی میدانند که چه روزهای مهمی در تاریخ سرزمین ما وجهان وجود دارد که ندیدن انها واقعا فاجعه است  یعنی مجریان کمیته بانو نمی دانند روز جهانی زن همان روز بانو است چرا جایی در تقویم ندارد چرا روز جهانی خانواده جایی در تقویم ندارد چرا روز جهانی زبان مادری جایی در تقویم اینها ندارد چرا روز مهمی چون روز جهانی صلح جایی در تقویم کمیته بانو ندارد  وچرا روزجهانی حذف خشونت علیه زنان در تقویم نیست وده ها روز دیگر براستی این تقویم برای چه کسانی وبه چه منظوری درست کرده اید ایا این حیف ومیل پول مردم نیست اگر مال مردم هم نباشد ایا این هدر دادان سرمایه  خودتان نیست  .مگر اینکه تبلیغات ومطرح شدن مهمتر از اهداف بانو و کودکان باشد

یک تقویم معمولی که در فروشگاهها وبازار فروخته میشود وبصورت فله ای با اشکال گل وبلبل وصدها طرح وجود دارد میتوانند همه چیز داشته باشند ویا هیچ مناسبتی  در انها قید نکرده باشند .اما یک تقویم وسالنامه که قرار است بمناسبتی وبرای برنامه خاصی همچون کتابخانه بانو وکودک تدارک دیده شود باید نشانه های ان برنامه را بخوبی ودرستی در خود داشته باشد . کپی کردن از روی سالنامه های بازار که هر کسی میتواند انجام دهد وکاری ندارد ومطمئنا بهتر از شما انجام میدهند

متاسفانه جای کودک وزن وسالروزهای مهم انها در تقویم کتابخانه بانو وکودک ونوجوان عصر اوز بسیار خالی است این تقویم متاسفانه ایرادات بیشتری دارد که در مجال این مقال نمی گنجد ایراداتی که متاسفانه اختلاف برانگیز است ومن نمی خواهم انها را مطرح کنم

10.4.2010 سایت ستاره های اوز