عکس های ناجوری از رفتار ما انسانها با طبیعت

دوستی که سفری به اوز ومناطق اطراف اوز داشته اینها را برای سایت ارسال کرده که از ایشان به خاطر حسن توجه اشان تشکر میکنم