اين قصه قديمي به کمک شما که بقيه آن را درست ميدانيد تکميل مي شود 

يک روز يک پير زناي لي بن مي جد جاره شکه يک يکقرنني شاجو اشگت ماشک اخلم ماشک سنگ شوتويه اشگت شير برنج اخلم بعد شير برنج اش خلي نک اوشکه اوسي پسش که از مکتب که اومه به خه 

...............................................و
براي ما ادامه آن را بنويسيد و بفرستيد تا با نام شما آنرا در سايت قرار دهيم