در باره رسم ورسوم اوز

اوزیها هنوز بسیاری از اداب وسنن نیک خود را فراموش نکرده اند واقای حمید رکنی از شاعران خوب وبا ذوق اوزی در این رابطه شعری گفته اند که بسیار زیبا ست  .اسم این شعر  رسم ورسوم اوز  است .

 

دوره تیته همه دلشو خشاد    شادی وخوشوقتیاشو تی چشاد

تک خونه با هم همه دلگرم هادت   امسادیا مرحموای درد هادت

اگر مکس پول وپلک کم شوهاد   شادی وغمشو همه با هم شوهاد

هرچه شوهاد یا شونهاد مون همه  زیاد وکمشونهاد از لی طمعه

پیر وجون دس کمک هم هادت   زرنگ وکاری دور هم جمع هادت

دوره تیته همه دلشو خشاد

شادی وخوشوقتیاشو تی چشاد

عیش که ابو گوشت وبرنج لی تشاد  پلو وگوشتش چه عجب مزه شاد

رسم ورسوم همه رخت گشاد    شون بار اکه رنگ ومرنگ زیاد

چادر چارتخته که دستک شاکه  محله ومحله همه جا بک شکه

خاد قره باغی وبله با چپر     لو شاداپیچی اوتکوای چدر

بله پسینی پر خوص لوولو     بلک بلکش از همه چش شه بو

رخت عروساد اطلس چون بهار  جومه زری پارچه لیل النهار

وچطر وچوگون بیون لو جوهو      اشرفی وشیخپ وماهک شولو

نقش ونگار دست وپاش حنا هاد    سرپایی یا  کئوش جوهو شو پا هاد

الیه کرسی وزاشه نوبیو             تکیه وپشتی او دشکای جوهو

دسته ودسته اچدت چش بیو      از گپ وکوچک چون کبک وتیهو

زری وخوص وبلشوز بمبیی        چادر وچارقد همه گل پنبیی

جوم ی زری ارغولوک وسه دهری   انگشتر وچمبر ومیلی پطری

برگ گلی وسرخ وزردوابی         ننته اطلس بللک شتابی

رنگ ومرنگ یواش وبا تانی        رقص شوکه دور کال موسنی

شوناشادستود لب تالار دوما     با کت وشلوارو کروات وجا

دپ زنیا نغمه شاخاد دپ شازه   از نوبیو خاد دوما گپ شازه

دوره تیته همه دلشو خشاد

شادی وخوشوقتیاشو تی چشاد

لباس مردونه هاد شال وقبا        کله دوفل ننته کربس اوپا

وکار بار زندگی جورهادت            از غم وغصه همه شو دور هادت

دوز ودروغی تک کرشو نهاد         ادم بد او دوروبرشو نهاد

کری شوهاد جمع ابودت دوریه      گفت وشنودشو همه با شوریه

با تن سالم لقموای نوشاخه       مهوه خش ازتک پیگو شاخه

عیش که ابو بروبیایی شوهاد    مهر ومحبت وصفایی شوهاد

ساز ونقاره وکرنای الیاس         رقاسی با شال وقبا وکرباس

طباخ هادو هوگردنوقلونچی    ظرفشورهادودلاکی وهمومچی

با صلوات وشادی وایوالا          شابو دوما سر هولرد مصلا

وساز وکرنا وخاد نقاره         اسب دوانی شاکه وسواره

دوما شادو با جلوه وجلالی       شاد وخارام سوار اسب عالی

برنه شاکه کل شاکشی وشاخاد    شکر پنیر وبدموپول شاساد

دورتیته   همه  دلشو خشاد

شادی وخوشوقتیاشو تی چشاد

          ادامه دارد