عکس هایی از شهر شیراز مرداد1393

زندان کریم خانی نزدیک فلکه قدیم شهرداری شیراز

خیابان اعلم نزدیک نمازی