عکس هایی از شهر اوز در فروردین 1386

از کارهای خوب ایجاد پارک های محله ای است

بجا بود برای ادمی مثل اقای بهروزیان که خیر ساخت این بلوار بوده اند تابلویی در خور نصب می شد

استفاده از درخت های مصنوعی روشنایی در شب جلوه خاصی به شهر می دهد که در چندین فلکه شهر بود

ماموران شهرداری در حال نظافت خیا با نها در یک روز تعطیل