در باره شهرستان شدن بروایت اسناد

اقای حسنی چه اتفاقی افتاد ؟

این سوال من فقط نیست بلکه سوال مردم اوز وجویم وبنارویه واهالی لارستان است که چه اتفاقی افتاد که اوز استحقاق لازم برای ارتقا به شهرستان شدن نیافت اما گراش شهرستان شد ؟ چه معیار وملاکی برای اینکه یک بخش شهرستان بشود وجود دارد که با استناد بدان موقعیت گراش بهتر از اوز بود ؟ جناب حسنی نماینده مردم لارستان وخنج لطفا به این پرسش مردم اوز واهالی لارستان پاسخ دهید که دلایلی که اوز نتوانسته ارتقا یابد چیست .حتما دلیلی دارد وگرنه چه فرقی بین اوز وگراش است چون این شائبه را بیشتر میکند که شما بیشتر برای شهر خودتان تلاش کرده اید وشهرهای دیگر در اولویت شما نیستند ؟ حتما شما هم به شفافیت اعتقاد دارید اگر چنین است بیائید برای مردم اوز که سالیان درازی است در پی شهرستان شدن خود هستند توضیح دهید که کجای کار ما ایراد واشکال دارد

اقای حسنی نماینده محترم میخواهم توجه شما را به دو نامه جلب کنم که یکی نامه شما به اقای مهندس رضا زاده استاندار وقت استان فارس است ودر ان برای ارتقا شهر گراش درخواست و تلاش کرده اید ودوم جواب یکی از نامه های وزارت کشور در همین رابطه به معاون محترم حقوقی وامور مجلس /در نامه اول کاملا نشان دادید که انچه در بحث شهرستان شدن برای شما مطرح است نه بخش اوز وجویم بلکه فقط بخش گراش بوده است  وتاکید مکررتان در این نامه ورایزنی هایی که با ایات اعظام  خزعلی ومصباح یزدی و محمدی گلپایگانی داشته ایدباز بر این نکته است که گراش بیش از دیگران مستقق ارتقا است  وحتی در حضورتان با رئیس جمهور انچه تاکید داشته اید شهرستان شدن گراش بوده است نه خواسته دیگر بخش ها.اقای حسنی اینکه شما بعنوان یک گراشی بیش از من اوزی بدنبال شهرستان شدن گراش باشید حداقل برای ما اوزیها تردیدی باقی نمانده است اما بعنوان یک نماینده که با رای انها به مجلس رفته اید وقرار بوده سخنگوی مردم وخواسته های همه انان باشید چی ؟ ایا اینکار شما واین نامه شما با وظایف نماندگی اتان تطابق دارد انچه شما نوشته اید در برگ ساده وکاغذ معمولی واز طرف یک شهروند گراشی نبوده است شما روی کاغذی این نامه رانوشته اید که در ان حک شده علی اضغر حسنی نماینده مردم شریف لارستان وخنج .براستی شما چقدر در این جلسات از خواسته بحق مردم در ارتقای بخش اوز دفاع کردید. شما از استاندار وقت استدعا دارید برای رضای خدا دستور فرمایند تا هرچه سریعتر نسبت به تهیه طرح که قبلا از طریق استانداری فارس تهیه گردیده اقدام نمایند تا هر چه زودتر مردم ولایی ودوستدار اهل بیت (ع) گراش به ارزوی دیرینه خود دست یابند مگر مردم اوز از کره ماه امده اند  نامه اول را بخوانید تا به نامه دوم در ادامه بپردازم

 

در نامه دوم که جوابیه وزارت کشور به نامه شماره 789766مورخ 16.4.1388 اقای حسنی نماینده محترم است به اطلاع رسانده شده است که : بخش گراش فاقد حد نصاب جمعیتی مندرج در ماده 7 قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری جهت ارتقا سطح می باشد  وادامه داده اند که علی ایحال موضوع به استانداری فارس منعکس شد در صورتیکه استانداری طرحی منطبق با شرایط قانونی تهیه وبه این دفتر ارسال نمایند اقدام لازم معمول خواهد گردید   

حال سوال دیگری مطرح میشود چگونه یکسال واندی پیش گراش فاقد حدنصاب جمعیتی بود مگر در این یکسال واندی جمعیت گراش چقدر اضافه شده که شامل ارتقا سطح شده است اگر ان موقع

 بر اساس ماده 7 تقسیمات کشوری قابل ارتقا سطح نبوده حالا بر چه معیار وملاکی به ارتقا سطح نایل گرده است امیدواریم اقای حسنی نماینده محترم توضیحات کافی برای روشن شدن اذهان مردم اوز داشته باشند

فرهاد ابراهیم پور (محمودا) دبی 1.2.2010