شهرداران شهر اوز بعد از انقلاب اسلامي 

همزمان با پيروزي انقلاب مردم اوز همزمان با سراسر کشور اقدام به تاسيس کميته هماهنگي انقلاب نمودند که در اولين اقدام پس از عزل هدايت الله رنجبر شهردار قبل از انقلاب اين کميته آقاي حاج محمد يوسف خضري را به عنوان سر پرست شهرداري موقت منصوب نمود
١-آ قاي محمد يوسف خضري از اوز از بهمن ١٣٥٧ تا ارديبهشت ١٣٥٨
٢ـآقاي ابراهيم رهنما از اوز از ارديبهشت ١٣٥٨ تا دي ماه ١٣٥٨
٣ـآقاي عبدالعزيز شفاهي از دي ماه ١٣٥٨ تا مهر ماه ١٣٥٩
٤- آقاي هادي فيروز مندان از لار از مهرماه ١٣٥٩ تا مهرماه ١٣٦٠
٥ـآقاي خسرو عامري ازلار از مهرماه١٣٦٠ تا بهمن ماه ١٣٦٠
٦ـاآقاي اسدالله زماني از لار از بهمن ماه ١٣٦١ تا اسفند ١٣٦٣
٧ـآقاي محمد علي خضري از اوز که با هماهنگي مردم و مسئولين طي يک همه پرسي بين نامزدهاي شهرداري(آقايان عبدالرحمن اميدوار -شمس الدين جام گوهري -عبدالحميد خضري و محمد علي خضري)با راي اکثريت انتخاب شد مدت شهردار بودن ايشان از تاريخ ١٣٦٣ تا ١٥ خرداد ١٣٦٥
٨ـآقايان محم رحيم محمدي از خرداد ١٣٦٥ تا خرداد ١٣٦٩
٩ـآقاي منصور اسماعيلي از خرداد ١٣٦٩ تا فروردين ١٣٧٣
١٠ـآقاي عبدالله شاه حسني از فروردين ١٣٧٣ تا فروردين ١٣٧٧
١١-آقاي محسن احمدي از فروردين ١٣٧٧ تا خرداد ١٣٧٨
١٢-آقاي محمد رسوال صباغي که ازطرف شوراي اسلامي شهر اوز به سمت شهردار برگزيده شده و تاکنون عهده دار اين پست است از خرداد ١٣٧٨ ....
اقای مسعود کراماتی  که بعد از اقای صباغی از طرف شورای شهر به سمت شهردار انتخاب شدند وهم اکنون شهردار اوز هستند