وضعيت اجتماعي شهر اوز

موقيعت جغرافياي شهر اوز

وسعت و جمعيت شهر اوز

اطلا عات هوا شناسي

ميزان بارندگي

درجه حرارت

رطوبت نسبي

وضعيت زمين شناسي اوز

چينه شناسي

رسوبات آهکي آسماري جهرم

رسوبات ميوسن 

تشکيلات گچسارن

رسوبات چهل

تشکيلات ميشان ( موسين مياني)

تشکيلات آغاجاري (اواخر ميوسن تا پليوسن)

تشکيلات بختياري (پليوسن -پليستوسن)

رسوبات آبرفتي

 


وضعيت اجتماعي شهر اوز

موقيعت جغرافياي شهر اوز

منطقه اوز در ٥٤ درجه و ٣٥ دقيقه طول شرقي و ٤٥ درجه و ٢٧ دقيقه عرض 
شمالي جغرافياي از نصف النهار گرينويچ واقع شده ودر ٤٠ کليو متر غرب لار
و در دره اي بطول حدود ٣٠کليو متر و رض متوسط ٤ کليو متر قرار دارد .
اين منطقه از جنوب به ارتفاعات فيشور که بصورت تا قديس طويلي است
که از شرق دشت خنج تا شهر لار ادامه دارد محدود ميشود
نواحي شمالي دره اوز نيز به کوهاي کم ارتفاع بموازات دره وتا قديس 
مذکور محصور شده است ارتفاع شهر اوز ٩٥٠ متر از سطح دريا است.

فهرست

وسعت و جمعيت شهر اوز

مساحت حوزه دشت اوز ١٥٠ کليو متر مربع و مساحت اوز٥/٢ کليو متر مربع مي باشد
جمعيت اوز حدود ٢١٠٠٠نفر و از ١٠ روستا تشکيل شده است
در صد رشد ساليانه جمعيت بين سالهاي ١٣٣٥-١٣٤٥برابر ٤/٢ درصد و بين سالهاي ١٣٤٥-١٣٥٥برابر 
٢/٩درصد که کمتر از درصد رشد متوسط جمعيت شهري ايران بوده است امار برداري شده است
جمعيت ساکن ان که بطور ثابت مي باشند ١٥٠٠٠ نفر است
به اين دليل که جمعيت اوز به دليل مسافرت به کشورهاي حوزه خليج فارس وکار در آن کشورها متغير است

فهرست

اطلا عات هوا شناسي

منطقه اوز از لحاظ تقسيم بندي هواشناسي جز مناطقي است که داراي آبي و هواي گرم و خشک است 
.و اين منطقه بيشتر تحت تاثير توده درياي مديترانه قرار ميگيريد

فهرست

ميزان بارندگي

ميزان حداکثر بارندگي در اين شهر در ماهاي دي و بهمن و ماه حداقل بارندگي در اذر مي باشد
بر اساس امارهاي موجود ميزان متوسط بارندگي ساليانه حدود ١٨٠ ميليمتر حداقل ان مربوط به اذر مي باشد
.که حدود ١٨ ميليمتر اندازه گيري شده است

فهرست

درجه حرارت

با توجه به اينکه اين منطقه ار لحاظ تقسيم بندي هوا شناسي جز مناطق گرم خشک است 
بنابراين حداکثر در جه حرارت در ماه هاي تير و مرداد ماه به ٤٦ درجه سانتيگراد وحد اقل ان صفر درجه سانتيگراد مربوط به آذر و دي ماه مي باشد

فهرست

رطوبت نسبي


طبق مار هاي هواشناسي منطقه تغييرات رطو بت نسبي در اين شهر حدود١٤٪ و در تابستان حدود ۷۵٪ در ماههاي زمستان در تغيير ميباشد

فهرست

وضعيت زمين شناسي اوز

منطقه مورد مطالعه جز ناحيه چين خورده ملايم زاگرس مي باشد
محور چين خوردگيها غربي -جنوب شرقي مي باشد

فهرست

 چينه شناسي

سازندهاي که در منطقه رخنمون دارند از قديم به جديد عبارتند از :
سازندهاي نمکي پيش از دوران اول که از جنس آهکهاي دگرگون شده -ژيپس -دولوميتهاي رنگي شيل و سنگهاي آذرين تشکيل يافته اند وجود اين سازندها بر روي کيفيت آب منطقه اثر منفي دارد
از دوره کرتاسه به ترتيب تشکيلات بنگستان و سا زند دو لوميتي و مارن اهکي کرم رنگ تاربور بصورت محدود و در راس تا قديسهاي کوه گچ و کوه کورده در چند نقطه بيرون زد گي دارند اين سازندها به دليل گسترش ناچيز شان اثربسيار اندکي بر روي کيفيت منابع آب دارند اما مارنهاي گورپي بعلت انحلال سريع املا حشان باعث بالا بردن املاح آب ميشود

فهرست رسوبات آهکي آسماري جهرم


اين تشکيلات در ارتفاعات جنوبي و در مرکز انتي کلينال پيشوار در غرب و جنوب غربي شهر اوز و بفاصله ١٢ تا ١٥ کيلومتري آن ظاهر شده اند
اين آهکها سني معادل اوايل دروان سوم دوره ائوسن تا اواسط اليگوسن دارند و حاوي فسيل نوموليت است
تا ثيراين سازند بر روي منابع آبهاي زير زميني زياد است در آهکهاي جنوبي منطقه 
تعدادي چاههاي آهکي شخصي و براي تامين آب شرب حفر گرديده
.

فهرست

رسوبات ميوسن 
برروي آهکهاي آسماري- جهرم بطور هم شيب رسوبات ميوسن که بنام سازند فارس معروف هستند قرار گرفته و سه تشکيلات بترتيب از پايين به بال بنام کچسارن فارس پايين -ميشان-فارس مياني و آغاجاري فارس بالي قرار گرفته اند.

فهرستتشکيلات گچسارن
رسوبات گچسارن از نظر تکتونيکي بسيار نا مقاو در برابر فشار خاصيت الاستيکي شديد دارند که اين خاصيت باعث ايجاد چينهاي نا هماهنگ ميشود و از رسوبات مارن ،اهک ، گچ و نمک تشکيل شده است سن اين تشکيلات اوايل ميوسن است. اين رسوبات به سه قسمت چهل-چمپه- مل تقسيم ميشود

فهرست


رسوبات چحل
اين رسوبات از ايندريت و لا يه هاي نازک آهک و مارن تشکيل ميشود.
رسوبات چمپه تناوبي از اهک و د ولوميت هاي گچي و مارنهاي قرمز خاکستري ميباشد .
قسمت مل از رسوبات قرمز تا خاکستري سبز و لايهاي کم ضخامت از آهک گچي و گچ تشکيل شده است.

فهرست

 

تشکيلات ميشان-- موسين مياني--


اين سازند بيشتر از مارتها سبز خاکستري تشکيل شده و داري لايه هاي ازآهکهاي نازک وبي پروفيل است يکي از لايه هاي اين تشکيلات بام قسمت گوري خوانده ميشود اين لايه که داري ضخامت حدود ١٠٠ متر است بيشتر آهکي است که در اثر هوازدگي به رنگ قهوه اي در آمده است.

فهرست

تشکيلات آغاجاري -=-اواخر ميوسن تا پليوسن-=-
رسوبات اين تشکيلات از ماسه سنگهاي آهکي قهو ه اي تا خاکستري رنگ و از مارن وسليت سيتون که داري رگه هاي گچي تشکيل شده حد پايين اين با تشکيلات ميشان هم شيب است ولي حد بالاي با کنگلومراي بختياري در گرشيب است

فهرست


تشکيلات بختياري -=-پليوسن -پليستوسن-=-
اين تشکيلات از جنس رسوبات کنگلرمرا و ماسه سنگ که قسمت بالاي ان از کنگلومرا که گاهي عدسيهاي از ماسه سنگ را در خود دارد . و حد پايين آن با تشکيلات آغاز جاري در گرشيب است روي کنگلومراها رسوبات آبرفتي جوان ميپوشاند.

فهرست


رسوبات آبرفتي
رسوبات حاصل از تخريب تشکيلات قديمي در حاشيه ارتفاعات و کف دشت اوز را - انباشته و پر نموده است.
و اين رسوبات در پاي دامنه را از رسوبات دانه درشت ترو ميانه دشت رارسوبات دانه ريز قرار گرقته است
سفره حاي آب زير رميني به دليل دانه ريز بودن داري توان آبگذارني و آب نگهداري ناچيز ميباشند
و بدليل و جود نمکهاي محلول کلرور سولفات در طبقات آبرفتي آب حاصل داري کيفيت شيميايي نامطلوب است

فهرست