حضور اوزیها در مرکز نگهداری سالمندان در دبی

روز پنج شنبه صبح تعدادی از بانوان اوزی به همراه تنی چند از اقایان برای عیادت وحضور در محفل جشن انها که بمناسبت عید وطنی بود به مرکز نگهداری سالمندان دبی در مرکز استراحه الشواب رفتند که مورد استقبال حاضرین ومسئولین انها قرار گرفت این همراهی با ابتکار به جا وانساندوستانه سرکار خانم خدیجه پیرزاد وکارکنان مهد ارکید بی ودیگر همراهان بود که کاری نیکو وبا ارزش است وجا دارد همواره از اینکار نیک وپسندیده حمایت گردد .عکس هایی که می بینید از این روز ومراسم ان است