عکس هایی از روز اوز در بهار 1393

دو عکس پائین مربوط به سفره هفت سین نوروز در اوت لت مول دبی است