پیر فراموش شده میر الیاس

خیلی ها که روزی وروزگاری از عمرشان گذشته حتما سری به میر الیاس زده اند این پیر که همچون پیر معلم کثیر وپیر برزگو از امامزاده های شهر وبخش اوز می باشد متاسفانه سالهاست که کسی عطف توجه ای بدان نمی نماید روزگاری این پیر از اباد ترین وبه لحاظ تعداد درخت ونخل ووجود چشمه اب روان در دامن کوه وحوضچه بزرگ ان پذیرای بسیاری از میهمانان منطقه وبخش وشهر اوز بوده است اما دور افتادن از جاده اصلی وبی همتی مردم شهر اوز ومنطقه باعث شده است این زیارتگاه ومنطقه سیاحتی وگردشگری از رونق بیافتد وچشمه ان رو به خشکی گرتید ودرخت نخل سر سبز انجا تعداد زیادی خشک شوند وکمتر ان حال وصفا وصمیمیت گذشته را بیاد وخاطر اورد چه جمعه ها وگاه روزها مردم اوز فامیل وجماعت به انجا می رفتند ودر دامن طبیعت ان به گشت وگذار می پرداختند چه خاطره های زیبا وشیرین وماندگار در دل این کوه ها ونخل ها ننشسته اری با بی توجهی همه چیز فراموش میشوند امیدوارم این مردم با ااشته های خاطره انگیز خود به فکر نجات ان منطقه واثار ان وچشمه وزیبا سازی انجا باشند

یکی از همشهریان که به انجا رفته بود عکس هایی از انجا برایم فرستاده که با هم می بینیم

به نظر من چه خوب بوداوزیها وانهایی که میروند بورکینافاسو وان سر دنیا چیزی میسازند اول به فکر اباد کردن شهر ودیار  واماکن خود باشند

 

 

زمانی اینجا یک چشمه بود که بچه ها وحتی بزرگترها در ان شنا میکردند