جشن اولین سالگرد معهد ارکید در ندوه الثقافه دبی

پنج شنبه شب گذشته سالن لاویتا مرکز ندوه الثقافه دبی شاهد جشن برگزاری اولین سالگرد معهد اموزشی ارکید دبی بود که در این مراسم از فعالیت یکسال این معهد تقدیر وتشکر شد وبه اتفاق مدیر این موسسه خانم وهیبه محمود  وبنیان گذار ان خانم خدیجه طاهر العوضی از دانش اموختگان این معهد وهمکاران ونقاشان وعکاسان با اهدای هدایای مختلف قدردانی شد ودر پایان با کیک تولد یکسالگی معهداین مراسم بپایان رسید  جا دارد از بانیان این مراسم وحضار که مشوق این معهد تاکنون بوده اند نیز تشکر کنیم

عکس هایی از این مراسم گرفته شده است که با هم می بینیم