در وصف مهر مادر

مــادر فـداي آنهـمه مهـرت براي من               جــانـم فـداي آنهمه رنجت براي من
شبــهای تارسرد زمستان نخفــته اي                بــيدار مانده اي همه شبها براي من
بس روز و شب که تو بودي محافظم              زحمت کشيده اي تو همه از براي من
لالائــي شـبـا نـه ات اي مــادر عزيز              مــانـده هـنوز بخاطر من از براي من
 

 (( حاجي محمد امين بدري))