اقاى ابراهيم پور با عرض سلام ميخواهم به عرضتان برسانم كه حدود چند ماه قبل اين زمين كه قبلا سنگ فروشى بوده است حالا هم كه متاسفانه متاسفانه تبديل به اهن فروشى شده است

حال ميخواهم بگويم مگر اين بچه ها چه گناهى كرده اند كه بايد بخاطر منفعت چند نفر ادم سود جو دچار عواقب ان بشوند

دكل مخابراتي كه قشنگ در حياط مدرسه نصب شده است كه در اين زمينه كاري از دست من و شما بر نمى ايد

اما در زمينه اهن فروشى چرا.

اوزى كه در ان شهرك صنعتى دارد چگونه است كه بايد در شهر انهم در جلوى مدرسه ابتدايى و در منطقه مسكونى قرار بگيرد. اين اهن فروشى متعلق به پسر دو و ه.ن  است.

و از مهمتر و تأسف اورتر اين مي باشد كه اين زمين متعلق به كسى نيست جز ع. كسى كه الگوى فرهنگ و پيشرو در ساخت د.... است چگونه راضى شده است كه اين زمين را به انها اجاره يا بصورت مجانى واگذار نمايد

من اين عكسها را شخصا خودم در سفرى كه در نوروز به اوز داشته ام گرفته ام

خواهشمند است پس از تحقيقات خودتان در اين زمينه براى اطمينان كار انرا در سايت خودتان قرار دهيد در صورت امكان

ولى خواهشمند است كه اسم من ذكر نشود چرا نسبت فاميلى نزديكى با ع  دارم ولى از انجايى كه اين كار موجب ازار و اذيت دانش اموزان عزيز و ساكنين محترم ان منطقه ميشد دور از انصاف دانستم كه چيزى نگويم. 

با تشكر از شما و زحماتتان /  سبز و پيروز باشيد.