اين شعر درقسمت چهار سوي بازار قديم اوز *قيصريه*
نو شته شده بود که نشان دهنده تاريخ بناي بازار مي باشد

بازار قيصريه

فضل خداي را که گهر هاي حمد و شکر
کز تاب مي کنند به انجمن برابري
بهر نثار گنبد غراي مصطفي
ز الماس کلک سفته در اين نعمت گوهري
در عهد فر خجسته ‌،سلطان ملک جم
شاه احمد آن يگانه شه جند و کشوري
از يمن شاه ماست،که علم و هنر رواست
عيب است هر چه هست ،به غير از هنروري
بازار چارسوي جهان مملو از هنر 
هر کس به بحر رنج،در آنشد شناوري
تمجيد ،هر کس که عمل ز اقتصاد کرد
محض صلاح عام ،ز پاکيزه گوهري
اندر ((اوز))که داشت ز تجار و عارفين
کردند قيصريه ‌،چو خورشيد خاوري
تاريخ او ،ز ((هادي)) اين نظم چون درر 
فخر است اين نگار ، اوز را به قيصري
١٣٤١ّّه ق
((محمد هادي کرامتي))