برکه ملا محمد


                                                         بدوران نادرشه قهرمان 
اوز داشت شخصي مقدس نشان                                                                  
                                                                کرامت منش بود و روشن ضمير               
درآفاق * ملا محمد * شهير                                                            
                                                زجودش همين برکه را رشحه اي 
ز درياي فيضش يکي غرقه اي                                                                 
                                                 چو بگذشت دوران و قرن و زمان
 فروريخت از حادثه سقف آن                                                                
                                                   در اين عصر نازد اوز را از آن 
که مصباح ديوان بود حکمران                                                               
                                                             کنون از سر صدق بذل بليغ   
موفق شد حاجي محمد رفي                                                             
                                                        چنين بر که را قبه بر سر نهاد 
ولي شيخ محمد بدش اوس                                                               

                                                            بتاريخ درياي خورشيد گير  

که گشتم زهادي مطلق خبير                                                              

 ((محمد هادي کرامتي))

١٣٣٦

اين اشعار تو سط محمدهادي کرامتي سروده شده و درباره باز سازي سقف فروريخته آب انبار ملا محمد يکي از بزرگترين آب انبار اوز است