جوانان و نوجوانان اوز طلا ها رو درو کردند.

--------------------------------------------------

طی مسابقه نو جوانان و جوانان انتخاب کشوری کیو کوشین کاراته ،کاراته کارانه اوز به کسب مدال طلا،نقره وبرنز شدند.

----------------------------------------------

پیمان فخرائی                                          وزن60و65 کلیو گرم     2مدال طلا

البولقاسم عالی زاده (قهرمان سوم ایران)          وزن 33 کلیو گرم           مدال طلا

فرشاد جلیلی                                           وزن 37 کلیو گر            مدال طلا

فردین جلیلی                                           وزن 45 کلیو گرم           مدال طلا

محمد جعفری                                          وزن 65                      مدال نقره

آرش امیدوار                                          وزن 37کلیو گرم            مدال نقره

محمد گرگین                                           وزن 25                      مدال برنز

از دیگر شرکت کنندگان:

احسان جباری _سینا نامی_ابراهیم موحدی_ نیاو احمد جعفری بودند.

ایم مسابقه در تاریخ 9و10مرداد 1383 در شیراز بر گزار گردید.و تیم اوز از نظر تیمی مقام سوم را کسب کردند برای این عزیزان موفقیت بیشتر آرزومندیم.