قدیما  بعضی از عشاق پشت عکس هایی که به یادگاری به عزیزانشان میدادند این شعر را باشور وشوق مینوشتند

امروز که جز شور جوانی بسرم نیست     عکسم تو نگه دار که فردا اثرم نیست

عکسی که ملاحظه خواهید کرد  در سال 1948 یعنی 60سال پیش توسط عبدالله حاجی قمبر در منزل مسکونی اش گرفته است که تعداد ی از همشهریان در ان عکس هستند از این افراد جز پنج  یا شش نفر بیشتر در قید حیات نیستند وبقیه رخت از این دنیا بربسته اند رفته اند تا به من وشما بگویند که روزگار به هیچ کسی وفا نکرده است اگر زنده ای حرص وجوش این دنیا زیاد نخور که فردا جزکاری نیک اگر کرده باشی و عکسی از من وتو باقی نمی ماند .

اسامی افرادی که در عکس هستند

نشسته از پائین از سمت چپ : محمود افروشه – محمود رحیم پور

ردیف میانی  از سمت چپ : محمد احمد مد پهن – شیخ محمد سعید فقیهی – محمد طلا – احمد قندی – محمد عبدالقادر – محمد نور ملکی در حال کشیدن قلیان –عبدالرزاق شمسی – عبدالله رهنما – محمد شریف بهروزی – عبدالله ملکی  -عبدالله طلا –محمد رسول حاجی –محمود پیرزاد

ردیف بالایی از سمت چپ : محمد ابراهیم الهامی – عبدالغفور شمسی – محمد رفیع میراحمدی – محمد اناخی – یوسف شیخی 

حاج محمد محمود  - عبدالرحیم سعید ریاحی - محمد شریف تیزپا