جوگندمی های صفحه دوم

  

   

 

مندنی خوشابی                                                                           محمد شریف اخوند

عکس سمت چپ /حسین زرنگار معروف به حسین کاکی غلوم از افراد زحمت کش که کارش با نخل وهبار وپاک کردن نخل وبریدن خرک و خرماست .ابزارش هم پرواند وطناب واره است .حسین از معدود افرادی است که هنوز به این شغل شریف وسخت مشغول هستند .حسین جان خسته نباشی