جو گندمی ها

این نامی  است برای انهایی که جوانی را پشت سر گذاشته اند وبا تجربه سالیان عمر خود در شهر وزادگاه خویش میخواهند توام با ارزوهایشان وخاطره هایشان حاصل تلاش خودرا به فرزندان ونوه ها واینده های شهرمان بدهند یاداوری انها در میانه سال عمرشان اندک کاریست که ما میتوانیم بکنیم  این عکس ها را عکاسی پرسپولیس گرفته ومن سعی دارم هر روز تعدادی از انها را یاد اوری کنم همه انها روزی کودک ونوجوا

ن وجوان بوده اند .مهم نوع عکاسی وپوشش ادم ها نیست مهم یاداوری صمیمانه انهاست که از هر چیزی مهمتر است

 

 

     

 

   

        

 


جوگندمی های اوزی ساکن بندرعباس

ادامه عکس ها در صفحه 2