این عکس به پاییز می ماند

مردی چمدانش را

درون روسری گلدارزنش پیچیده

و از خیابان بزرگ شهر می گذرد

تا گل سرخ آشنائی اش را

در حراج پنج شنبه شب

به خریدار نا  آشنائی بفروشد

پنچ شنبه شب ها

از دحام عکسها ست

ازدحام پاییز          

 (( در روزنامه ها آمده بود . یک باند قاچاق دختران ایرانی بدام افتادند ))

         ((فرهاد ابراهیم پور- دبی)) 08/06/2003