عکس های کاندیداها وستادهای کاندیداهای انتخاباتی چهارمین دوره شورای اسلامی شهر اوز