برگزاری مراسم نکوداشت کودکان استثنایی بخش احسان مدرسه سلمان فارسی در دبی

به همت خانم شیبانی مسئول بخش کودکان استثنایی وبا همراهی مدیریت مجتمع سلمان اقای عابدی ودیگر مربیان ومعلمان این بخش وبا تلاش اقای شریف پیشداد کارهای کودکان استثنایی این مدرسه در زمینه نقاشی سرود خوانی گلدوزی ودیگر کارهای این کودکان با حساس نمایشگاهی بمدت سه روز در محل مدرسه استثنایی برگزار گردیده که دیروز با حضور خانواده های این عزیزان وخیرین ونیکوکاران ومربیان ومعلمان برگزار شد که در ابتدا مجری با قرائت شعری به میهمان وحاضرین خوش امد گفت وسپس اقای عابدی مدیر مجتمع سلمان فارسی ضمن ستودن تلاش همکاران ومربیان از کار خیراندیشان تقدیر وتشکر کرد در ادامه اقای پیشداد که از ابتدای تاسیس این بخش استثنایی زحمات زیادی کشیده ومشوق وحامی این کودکان بوده است از حرکت به جلو وپیشرفت این بخش گفتند وابراز امیدواری نمودند که این کودکان در اتیه مورد حمایت بیشتری قرار گیرند  اقای معتمدی از نیکوکاران کار این نهاد ومجتمع در راه اندازی وتلاش برای کمک به این کودکان را ستودند وقول دادند همچون گذشته یار وهمراه این کودکان در بهبود وپیشرفت انان باشند که مورد توجه وتشویق حضار قرار گرفتند

در این جمع همشهریان زن ومرد وخیرینی نیز حضور داشتند که همواره کمک های خودرا به این بخش کرده وباعث مسرت گودکان ومربیان شده اند ودر پایان با شعر زیبایی از همه مربیان ومعلمان که بار تعلیم واموزش این کودکان را بعهده داشته ودارند تشکر شد

برای من روز وساعات خوشی بود که کنار این کودکان سپری شد ویاداور این نکته مهم برایمان شد که کمک به همنوع وافراد استثنایی وهمراهی کردن انان ودادن بها واهمیت به این کودکان وعزیزان باید در مغز وخاطر ما نهادینه شود .در همین رابطه تنی چند از همشهریان کمک هایی برای دلشادی وخرسندی کودکان ومربیان ومعلمان وبخش استثنایی نمودند که از انان نیز تشکر شد

فرهاد ابراهیم پور /سایت ستاره های اوز 12مارس 2014