عکس هایی از بارندگی اذرماه اوز روزهای دوشنبه وسه شنبه 25و26نوامبر2014