عکس هایی از بارندگی روز چهارشنبه وپنج شنبه 9 و10 ژانویه در شهر اوز

 

 

 

 

عکس هایی از بارندگی شب 16 دسامبر 2012 در شهر اوز

باران از ساعت 7 تا 12 شب بصورت نم نم ادامه داشته است