عکس های پائیزی از شهر اوز در باران اذر ماه 1391

ر چه می گذرد بر سردی هوا وامکان بارندگی بیشتر در منطقه اوز افزوده میشود ومردم این برکت ونعمت را بخوبی پاس میدارند وهمیشه به پیشوازش رفته اند در کوه ودشت ودمن اوز مشتاقان طبیعت وسرزندگی حضور دارند ودر دامان زیبا ونشاط انگیز ان به گردش وتفریح می پردازند مجموعه عکس ها طی چند روز گذشته از سطح شهر وبیرون از شهر اوز گرفته شده است که با هم می بینیم . ناگفته نگذارم امروز شنبه صبح از اوز تماس گرفتند که کوچه وخیابان را مه غلیظی گرفته است وجای شما خالیست  . خوش به حال شما وروزگار