بانک ملي اوز دچار آتش سوزي شد
بر اثر خبر واصله از اوز بانک ملي اوز دچار آتش سوزي شد که با همکاري مسولين و آتش نشاني و همشهريان آتش مهار شد علت آتش سوزي اتصالات برق بوده است در اين حادثه به کسي آسيبي نرسيده ولي خساراتي به سيستم کامپيوتري وارده شده است البته به گفته مسئولين جاي نگراني نيست. اين اتفاق در نيمه شب سه شنبه *٩ تيرماه* بوده است و آتش سوزي ساعت ٢بامداد مهار شد