بَرُو که بیا َمجا سَوُز َابه

Barou ke beya maja sauz abe

این حرف سالیان دراز مردم اوز است مردمی که در طول تاریخ خود همیشه چشم براه اسمان بوده اند تا در این جنوب تفته وگرما زده نمی ببارد تا حاصلی ببار اید تا برکه پر شود وسرسبزی وزندگی جان بگیرد وبی جا نیست اگر اوزیها هنوز هم با وجود اینکه اب لوله کشی  امده است از بارش ونم باران خوشحال ومسرور میشوند این زمینه روحی وروانی واحساس شورانگیز مردمی است که به قدمت تاریخشان اب را وبرکت اسمان را پاس داشته اند

طی ماه گذشته دو سه نمی باران امد هرچند زیاد نبود اما انقدر بوده است که اوزیها به پیشوازش بروند وانقدر بوده است که دانه ها از زمین سر براورند وگوشه وکنار دشت ودمن اوز رنگ سبزی بخود بگیرند وچه دلخشی وبهانه ای بهتر از این که دست زن وبچه ات را بگیری واز فرصت مرخصی واوقات فراغت استفاده کنی وسری به اطراف بزنی تا حال وهوایی تازه کنی ومردم اوز طی هفته گذشته وهمین یکشنبه ای که گذشت روانه کوه وکمر ودشت وتپه ها شدند وخیلی زودتر از سال گذشته در پائیز به پیشواز بهار رفتند

عکس هایی از این روزها وطبیعت دشت ودمن اوز بدستمان رسیده که خالی از لطف نیست ومطمئنا شما هم از دیدن انها خوشحال خواهید شد عکس هایی از خارزه وخوره وهشت پز ودارودرختی که میرود مخمل سبز بهاری به تن کند

خواهشمندیم اگر از این عکس ها استفاده میکنید منبع انرا بنویسید چون برای تهیه این عکس ها زحمت زیادی کشیده شده است