بهار اوز

اگر باران نیاید بهاراوز خشک میشود

بهار در اوز ومناطق اطراف خیلی زودتر فصل سر سبزی را از دیگر مناطق کشور شروع میکند واگر باران خوب ببارد وزودتر ببارد معمولا از اواسط بهمن وگاه از اوایل دیماه بهار اوز شروع میشود وتا 13 فروردین روز سیزده بدر به اوج خود می رسد وبعد از ان یواش یواش گلها وگیاهان خودرو وسبزه ها روبه زردی می گرایند برای همین اوزیها از اوایل دیماه وبخصوص در ماه های بهمن واسفند منتظر باران هستند چون اگر باران استمرار نداشته باشد وهفته ای یکبار خودی نشان ندهد سبزه ها بر اثر سرمای شب وافتاب روز قد نمی کشند وبهار کم جانی خواهیم داشت

بر اساس خبرها وعکس های دریافتی از اوز وضعیت چندان خوب نیست با وجود اینکه خارزه وترشه در بعضی جاها در امده است اما امیدی به ادامه ان نیست مگر اینکه باران ببارد. راستی هکار هم پیداشده است ومردم برای چیدن خوره که در بعضی مناطق وگودالها که بیشتر اب جمع بوده ورشد خوبی داشته است روانه کوه وبیابان شده اند ما هم امیدواریم که باران بیشتری ببارد وسبزه ها جان دوباره ای بگیرند واوزی زنده دل خوشحالی اش دو چندان شود  

این عکس ها مربوط به روز جمعه 16 دیماه 1390 در دشت اوز واطراف برزگو می باشد