چند عکس از مرغزار اوز وطبیعت وبهار/ بهمن ماه 1392

چند عکس هوایی از مرغزار اوز بدستمان رسیده که بسیار زیباست همراه ان چند عکس دیگر از خهر ودال وهکار وپخت وپز ان نیز بدستمان رسیده تا حال وهوای امروز اوز وسرسبزی ودل خشی مردم اوز را بیشتر با خود داشته باشیم

قبل از پخت وبعد از پخت