دل خوش سیری چند 

بهمن ماه 1392
این قسمتی از شعر زیبای سهراب سپهری است که میگوید دل خوش سیری چند  که حکایت از تلخی ودوری مردم از خوشی است اما اوزیها که معروف به مردمان دل خش هستند برخلاف این تلخی در فصل بهار این دلخوشی وسرزندگی را دوصد چندان میکنند واز هر فرصتی در این ایام استفاده میکنند به گردش وتفریح وشادی می پردازند وکمتر دشت ودمن اطراف اوز هست که در این روزها اوزیها به انجا نرقته باشند برای خهر ودال برای هکار وترشه وخارازه برای کابول برای سرمه وخوره برای هشتپز برای درست کردن گلاو لی تش وبرای چای لی تش اوزیها این دلخوشی را از نیاکان واجداد خود به ارث برده واهالی منطقه لارستان اینرا بدرستی میدانند که سرزنده تر ودلخش تر از اوزی که در فصل بهار دل به طبیعت وسرسبزی میبندد نیست این رسم دیرینه را همچنان گرم وپابرجا نگه داریم که زندگی وپیوند با طبیعت خرم دلی ونشاط میاورد

در این چند روز گذشته عکس های زیادی برای سایت فرستاده که شما را به دیدن ها انها دعوت میکنم  

این عکس ها مربوط به سالگرد 22 بهمن در شهر اوز است که در اولین روز از دهه پیروزی انقلاب دانش اموزان وخانواده شهدا بر مزار شهیدان گرد امده اند