لباس محلی زیبای عروس اوزی بر تن ایدا کوچولو

ایسا کوچولو

لباس قشنگ عروس بر تن کودکان

        نسیم     و           سارا      

این هم سوغاتی من از شهرمان با لباس عروس که مردم اوز در تابستان که موعد عروسی وجشن وپایکوبی است به تن بچه ها میکنند وچه زیباست . من در مدتی

که اوز بودم خانواده های زیادی از فامیل عروس یاداماد دیدم که به تن بچه هایشان لباس عروس میکنند واز انهاعکس می گیرند . که این یکی از عکس هایی است که من در منزل قبل از رفتن به عروسی گرفته ام .سنت خوب ونیکویی است که باید به ان بها داد