عصر اوز تاریخی

وقتی شهریور مرداد میشود

بالا مردادماه پائین مردادماه دوشماره 117 و118

شاید فکر شده چون رمضان در هر دو شماره است پس مرداد هم باید در دو شماره باشد