بخشهاي اوز و بيرم در دامان لارستان بزرگ باقي ماندند.

     در آخرين دقايق شامگاه يكشنبه و طبق اخبار رسيده نامه اي به دست مقامات سياسي و روحانيت شهرستان لارستان رسيد كه خبر از باقيماندن بخشهاي وفادار اوز و بيرم بعنوان بخشهاي جدانشدني لارستان بزرگ ميداد.خبري كه مردم بافرهنگ،غيور و قدرشناس اين بخشها تا اين تاريخ بر آن پا فشاري كردند و حاضر نشدند كوچكترين خدشه اي بر حيثيت اين مناطق و مردمشان وارد شود./به نقل از وبلاگ  فردایی بهتر برای شهرم (( لار ))