چند عکس جناب دکتر مهراوران ونیز اقای منظریان برایمان فرستاده اند که با تشکر از این عزیزان توجه شما را بدان جلب میکنم علاقمندی دکتر مهراوران به بازسازی ونگهداری بهینه از اب انبارها قابل توجه است که امیدواریم مردم ومسئولین بدان توجه نمایند8.4.2009

عکس های اقای منظریان از طبیعت وپرنده وزنبور زرد (هره)  

عکس های دکتر مهراوران از تعدادی از برکه ها