یاد اوران الیاس در امریکا وسوئد
همیشه گفتن دل به دل راه داره واین درسته .چندی پیش یک عکس که اقای محمد زاده برایمان فرستاده بود ومربوط به الیاس از نوازدگان ساز محلی کرنا در اوز بود روی سایت قرار دادیم وقدری هم در باره ان نوشتیم. طی چند روز گذشته ضمن تشکر وقدر دانی راجع به این مطلباز طرف همشهریان دو تن از همشهریان نیز از سوئد وامریکا با ارسال عکس ومطلب اطلاعات

مارا بیشتر کردند که توجه شما را به عکس ومطلب که از طردکتر سعید محمودیان واقای انور فقیهی نژاد است جلب میکنم