عکس های زیبایی از بهار اوز در سال 1384

این عکس ها را اقای فاروق رکنی برای ما ارسال کرده اند

منطقه مرغزار اوز 

 

سه عکس پائین مربوط به لامبر اوز است که اگر بصورت طولی کنار هم قرار گیرند کل ان منطقه را نشان میدهد

برزگو  یا بارزگان

این هم دسته گل تقدیمی از طرف ابتین به سایت ستاره های اوز