قطعه شعر عبدالله حسان که اقای فاروق ضیایی در وصف این ادم نیک وشریف وزحمتکش سروده اند