عکس هایی از پنجاهمین دوره مسابقات بلیارد اوزیهای مقیم امارات  یادمان اشکان امیدوار ومحمد رضایی  - دبی باشگاه فلامینگو 17 فوریه 2012

ص 1