محمود رجایی قهرمان پنجاه وهفتمین دوره مسابقات بلیارد جام مهرگه شد

روز جمعه 22 فوریه 2013باشگاه فلامینگوی دبی شاهد برگزاری مسابقات بلیارد اوزیهای مقیم امارات جان مهرگه بود که در این دوره از مسابقات اقای محمود رجایی به مقام قهرمانی رسید واقایان محبوب عبداللهی  محمد اواره .وشاه داماد نوید نامور بترتیب به مقام های دوم تا چهارم این مسابقات دست یافتند در این جام قهرمان قهرمانان نیز به اقای محمود رجایی تعلق گرفت وکار نیک اقای محبوب عبداللهی در تقدیر از زحمات هئیت بلیارد بود موجب خرسندی وتشکر حاضرین قرار گرفت ضمنادر این روز ودر پایمسابقات بیاد در گذشت پدر یکی از بازیکنان همراه بلیارد بازیکنان وهئیت بلیارد مراتب همدری وتسلیت خودرا با اقای فرهاد اذر اوا اعلام داشتند  مرحوم محمود ازاذر اوا پدر اقای فرهاد اذر اوا که 61 سال سن داشت چندی پیش در گراش فوت نمودند

انچه جای تذکر دارد وجا دارد گفته شود نیامدن تعدادی از بازیکنانی بود که قول داده بودند بیایند اما نیامدند واین موجب بهمریختگی در ابتدای بازیها وجدول مسابقات شد که امیدواریم همشهریان وبازیکنان به این امر در بازیهای اینده توجه نمایند  این دوره از بازیها به هزینه خود بازیکنان انجام پذیرفت